Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO
2008-03-30
Barbarka
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Na Skarpie" w Toruniu, OM PTTK w Toruniu
Dzienne, indywidualne, krótkodystansowe
osada Le¶na “Barbarka” , parking przy kaplicy ¦w. Barbary
w skali 1:10000, BARBARKA – OLEK, e=2,5 m, akt. jesieñ 2006
11.00 - uwaga na zmianê czasu
Zg³oszenie zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
(oraz numer ewidencyjny w³a¶ciwego Okrêgowego Zwi±zku ) nale¿y przes³aæ, do dnia 20 marca 2008, (istotne z uwagi na drukowanie map z trasami) na adres:
Waldemar Fijor ul. D³ugosza 1a/12, 87-100 Toruñ,
lub waldemar.fijor@gmail.com
lub tel. 0-56 62-369-40 w godz.19.00 - 22.00.
3.0 z³ w kat. K,M 10N oraz 5,0 z³ w pozosta³ych kategoriach pobierane bêdzie w centrum zawodów. Uczestnicy niezarejestrowani w ¿adnym okrêgowym zwi±zku orientacji sportowej p³ac± odpowiednio 4,0 z³ oraz 6,0 z³.
Bêdzie mo¿liwo¶æ rejestracji w K-P OZOS w dniu 29 marca (MPiK Bydgoszcz - 1. runda) oraz 30 marca (MPiK – Toruñ - 2. runda ) koszt: 5,- z³.