realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO
2008-03-30
Barbarka
Biegi na Orientację
Miêdzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" przy Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Na Skarpie" w Toruniu, OM PTTK w Toruniu
Dzienne, indywidualne, krótkodystansowe
osada Le¶na “Barbarka” , parking przy kaplicy ¦w. Barbary
w skali 1:10000, BARBARKA – OLEK, e=2,5 m, akt. jesieñ 2006
11.00 - uwaga na zmianê czasu
Zg³oszenie zawieraj±ce : imiê i nazwisko, datê urodzenia, kategoriê
(oraz numer ewidencyjny w³a¶ciwego Okrêgowego Zwi±zku ) nale¿y przes³aæ, do dnia 20 marca 2008, (istotne z uwagi na drukowanie map z trasami) na adres:
Waldemar Fijor ul. D³ugosza 1a/12, 87-100 Toruñ,
lub waldemar.fijor@gmail.com
lub tel. 0-56 62-369-40 w godz.19.00 - 22.00.
3.0 z³ w kat. K,M 10N oraz 5,0 z³ w pozosta³ych kategoriach pobierane bêdzie w centrum zawodów. Uczestnicy niezarejestrowani w ¿adnym okrêgowym zwi±zku orientacji sportowej p³ac± odpowiednio 4,0 z³ oraz 6,0 z³.
Bêdzie mo¿liwo¶æ rejestracji w K-P OZOS w dniu 29 marca (MPiK Bydgoszcz - 1. runda) oraz 30 marca (MPiK – Toruñ - 2. runda ) koszt: 5,- z³.