Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Rajd na Orientację "TWIERDZA I"
2021-08-28
Zakurzewo
Turystyczny Rajd na Orientację „TWIERDZA I ”, zwany dalej Imprezą, jest odmianą Imprezy na Orientację (Ino). Organizatorem Imprezy jest grupa ludzi - miłośników aktywnego spędzania czasu z grudziądzkich klubów PTTK "Patyczaki " i "Ekotonu". Zadaniem uczestników rajdu jest potwierdzenie w określonym limicie czasu, swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych (obecność na co najmniej 1 punkcie).
- popularyzacja imprez na Orientację, jako niekonwencjonalny rodzaj wypoczynku,
- propagowanie aktywności fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego - zachęcenie do spędzania czynnego udziału w zajęciach na świeżym powietrzu
- możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą - poznanie nieznanej jeszcze wszystkim formy aktywności jaką jest Rajd na Orientację,
- wspólna zabawa z korzyścią dla zdrowia i umysłu, poznanie piękna i różnorodności  terenu powiatu , gminy i miasta Grudziądz na którym znajdują się obiekty  grudziądzkiej Twierdzy
- integracja lokalnych organizacji i osób,
28.08.2021(sobota)   CEE Zakurzewo gm. Grudziądz
Transportem własnym lub Gminna Komunikacja Autobusowa  (?)
Punktem kontrolnym (PK) jest znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym. Na lampionie znajduje się kod , który należy wpisać do karty startowej
1. Możliwy jest udział indywidualny i zespołowy (dla trasy łatwej i średniej do max.3 osoby - dla trasy trudnej – max 2)  

2. Opłaty( od osoby) za udział:
- 30zł , płatne do 20.08 2021,
- 40zł, płatne od 21.08.2021 do 25.08 2020, -
- "Zabawa z mapą" - 10zł  płatne w Bazie – zgłoszenie obowiązkowo do 25.08.2021

Nie ma zapisów w bazie rajdu

3. Zgłoszenia na  adres; e-mail   -  edw.zolnowski@gmail.com     lub sms nr tel. 506 780 483

4. Wpisowe płacimy  przelewem bankowym na konto:

    Edward Żołnowski
    86-300 Grudziądz
    ul. Warszawska 19/57
    Nr konta  86 1160 2202 0000 0002 4895 2278 
    Tytułem:   Darowizna Twierdza I trasa + dane uczestnika (np. Twierdza I TT + Jan Kowalski)
Długość i czas przebycia trasy
- Trasa łatwa ( familijna)        - 10 PK ( 1-10) -   dł. 8+ km - limit podst. 3 h +30 min (limit spóźnień)
- Trasa średnia (Turystyczna) - 17 PK ( 1-17)  - dł. 15+ km -  limit podst.  4 h + 30 min (limit spóźnień)
- Trasa trudna                          - 24 PK ( 1-24)  - dł. 20 + km  - limit  podst. 5 h +30 min (limit spóźnień)

1. Każdemu uczestnikowi na danej trasie przysługuje (ten sam) nieprzekraczalny limit czasu podany podczas odprawy technicznej przed startem.
2. Uczestnik zostanie sklasyfikowany, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem oraz udokumentuje potwierdzenie obecności na co najmniej jednym PK.
3. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
4. Orientacyjna, maksymalna długość trasy przy założeniu potwierdzenia wszystkich punktów kontrolnych zostanie podana w dniu imprezy.
8:30  Otwarcie bazy
9:00  godzina "0" dla trasy trudnej
9:30  godzina "0" dla trasy średniej
10:00  godzina "0"  dla trasy łatwej
11:00 "Zabawa z Mapą" – krótki rajd turystyczno -szkoleniowy ok. 5 km dla początkująch
13:00   wydawanie posiłków
15:00 Zakończenie imprezy
– pakiet startowy (dla osób startujących na trasie łatwej , średniej i trudnej)
– mapa  – 1 egzemplarz na uczestnika.
–  napój, coś słodkiego , posiłek turystyczny w bazie imprezy na zakończenie  trasy
– w miarę możliwości nagrody dla zwycięzców poszczególnych  tras
Uczestników którzy dokonali wpłat wcześniej  proszę o potwierdzenie udziału

Listy i minuty startowe ukażą się 26.08.2021  godz. 20:00

1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie. W przypadku dotarcia na metę wszystkich uczestników, oprócz tych które zgłosiły  rezygnację z dalszego uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia imprezy (przed zadeklarowanym zamknięciem mety).
2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych zastanych na trasie  Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.
3. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
4. Każda osoba niepełnoletnia musi przed startem okazać pisemną zgodę od opiekuna prawnego.
5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
6. Mapa w skali pomiędzy 1:10000 a 1:25000 niemodyfikowana pełna z lat. 80-tych kolorowa lub czarno-biała
7. Uwagi i odwołania uczestnik może złożyć nie później niż 10 minut po zamknięciu mety. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez uczestnika. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora  jest decyzją ostateczną.
9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
10 Zgłoszenie się i uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu rajdu oraz  jednoznacznym oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na aktywny udział w zajęciach sportowych – rajdzie.

Informacje dodatkowe: kontakt na e-mail: edw.zolnowski@gmail.com   tel. 506 780 483

IMPREZA NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO

I ORGANIZOWANA JEST NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ.