Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Kurs kandydatów na sêdziów, sta¿ystów i sêdziów m³odzie¿owych oraz dla sêdziów rozszerzaj±cych uprawnienia w orientacji sport.
2008-02-09 - 2008-02-10
Toruñ
Biegi na Orientację
Kujawsko – Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Orientacji Sportowej
9 – 10 lutego - zajêcia teoretyczne
29 – 30 marca - zajêcia praktyczne (podczas 1. i 2. rundy MPiK)
Wyk³adowcy Polskiego Zwi±zku Orientacji Sportowej: H. Marcinkiewicz, J. Cegie³ka, A. Krochmal, K. Ko³akowski (Sport Ident).
Toruñ, Klub Garnizonowy ul. Warszawska 11
u kierownika szkolenia tel. 600 910 359 waldemar.fijor@gmail.com
Zg³oszenia s± przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc do dnia 31 stycznia 2008
15 z³ - dla osób zarejestrowanych w Kujawsko - Pomorskim Okrêgowym Zwi±zku Orientacji Sportowej i dla osób (spoza województwa) zarejestrowanych w odpowiednim wojewódzkim zwi±zku okrêgowym
20 z³ - dla pozosta³ych osób
Wlademar Fijor 600 910 359, waldemar.fijor@gmail.com